Elektrické radiátory Tisk Email

Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa pro přímotopné elektrické vytápění je osazeno elektrickým topným tělesem, které se připojuje přes vidlici do síťové zásuvky. Elektrické radiátory jsou expedovány s instalovanou nerezovou topnou tyčí, osazenou vidlicí do zásuvky. Radiátor je naplněn antikorozní kapalinou s bodem tuhnutí - 5°C a je odzkoušen. Elektrické otopné těleso lze po zakoupení ihned provozovat.

Umístění elektrických otopných těles

Elektrická koupelnová tělesa, osazená topnými vložkami typ 1373/xx – je možno dne dle ČSN 33200-7-701 umístit v zónách 1,2,3.

Typ Napětí (V) Příkon (W)
1373/01 230 300
1373/02 230 400
1373/03 230 500
1373/04 230 600
1373/05 230 700
1373/06 230 800
1373/07 230 900
1373/08 230 1000
1373/09 230 1200

Technické parametry

Provozní napětí: 230V
Tepelný omezovač: 85°C
Krytí: IP64
Připojovací kabel: 1m (v rozvinutém stavu 3,5m)

1

Kombinované vytápění

Trubková otopná tělesa, která jsou připojena na otopnou soustavu lze doplnit elektrickým topným tělesem 1373/xx a lze ho pak použít kdykoliv bez závislosti na provozu otopné soustavy.
Doporučené výkony elektrických otopných těles pro jednotlivé radiátory jsou uvedeny ve výkonových tabulkách jednotlivých typů.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INSTALACE A POUŽITÍ EL. A KOMB. RADIÁTORŮ

 • Topná tyč musí být instalována vždy ve svislé poloze s přívodem odspodu.
 • Příkon topné tyče volíme dle doporučení u jednotlivých radiátorů. Použití topné tyče s vyšším příkonem nezvýší topný výkon, naopak snižuje její životnost.
 • Nepovolujte zaslepovací zátky u radiátoru.
 • Topidla, u nichž je pravděpodobné, že budou umístěna v koupelně, musí být instalována tak, aby se osoba ve vaně nebo sprše nemohla dotknout spínačů a jiných řídících zařízení. Při nesprávné instalaci může dojít k poškození zařízení nebo k úrazu osob elektrickým proudem nebo popálením.
 • Topidlo nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou. Vhodnost zásuvky si nechte přezkoušet odbornou elektrotechnickou firmou (ČSN 35 4515).
 • Radiátor musí být instalován min. 25cm od země.
 • Při montáži otopného tělesa mimo ČR je nutné se řídit odpovídajícími národními předpisy.
 • Regulátory se připojují k elektrické síti 230V 50Hz pomocí pohyblivého přívodu ukončeného nalisovanou vidlicí do normalizované zásuvky instalované dle ČSN. Zařízení musí být chráněno proudovým (diferenčním) chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zabezpečena podle ČSN 33 2000-4-41.
 • V případě pevného připojení spotřebiče na elektrický rozvod, musí být do přívodu regulátoru zařazen hlavní spínač (jistič), dostatečně přístupný obsluze, odpojující oba póly el. sítě.
 • Připojení k elektrické síti současně s prověřením vhodnosti instalace smí provádět pouze odborník.

 

Termostat TZ 33

Použití a funkce termostatu

 • Je vhodný ke spínání jednofázového elektrického topného zařízení s max. spínací zátěží 16 A
 • Termostat zapíná a vypíná topné zařízení podle požadované a aktuální teploty v místnosti (vytápění na zvolenou teplotu v rozsahu 5 až 35 ° C)
 • Snadné nastavení pomocí otočného ovladače
 • LCD displej zobrazuje okolní teplotu
 • Signalizace sepnutí je indikována symbolem blikajícího teploměru na displeji a rozsvícením zelené LED

Technické parametry

Typ TZ 33
Napájení 230 V ~ / 50 Hz
Spínací zátěž 16 (3) A
Spínací diference 0,5 °C
Pracovní teplota 0 – 45 °C
Nastavení teploty termostatu 5 – 35 °C s krokem 0,5°C
Provozní vlhkost 5-90% (prostředí bez kondenzace)
Krytí IP 20
Skladovací teplota 0 až 50 °C

12

 

 

 

 

 

 

 

Umístění termostatu

V případě použití zásuvkového termostatu TZ 33 v koupelnách nebo v místnostech s umývacími prostory, je možné jej umístit pouze do pevné zásuvky s proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA, která je umístěna v zóně 3.

Popis a nastavení termostatu

Po zapnutí termostatu TZ33 (zastrčení do zásuvky) se na displeji termostatu zobrazí teplota okolí termostatu a symbol teploměru.
Symbol teploměru svítí nepřerušovaně v případě, že je na otočném ovladači zvolena teplota nižší, než je změřená teplota okolí. V případě zvolené vyšší teploty symbol teploměru bliká a po několika sekundách je sepnuto topné zařízení. Sepnutí je indikováno rozsvícením zelené LED.
Termostat spíná či vypíná topné zařízení tak, aby teplota v místnosti dosáhla hodnoty zvolené otočným ovladačem. Jinou hodnotu teploty nastavíme otáčením ovladače termostatu (po směru hodinových ručiček hodnotu zvyšujeme, proti směru snižujeme). Při změně nastavené teploty se na displeji rozsvítí symbol „ruka“ a je současně zobrazována nastavovaná teplota v rozsahu 5 – 35 °C s krokem 0,5 °C. Po několika vteřinách nečinnosti zmizí symbol „ruka“ a hodnota nastavované teploty. Displej opět zobrazuje teplotu okolí termostatu.

Termostat TZ 63

Použití a funkce termostatu

 • Je vhodný ke spínání jednofázového elektrického topného zařízení s max. spínanou zátěží 16 A.
 • Při funkci termostatu zapíná a vypíná topné zařízení v závislosti podle požadované a aktuální teploty v místnosti (vytápění na zvolenou teplotu v rozsahu 5 až 35 °C).
 • Při funkci časového spínače zapne topné zařízení na nastavenou dobu (vytápění po zvolený časový úsek v rozsahu 15 min. až 5 hodin).
 • Snadné ovládání pomocí tří tlačítek: nahoru, dolů a potvrdit.
 • LCD displej zobrazuje teplotu okolí a odpočítávaný čas do vypnutí funkce časového spínače.
 • Signalizace sepnutí je indikována symbolem plamínku na displeji a rozsvícením zelené LED.
 • Funkce protimrazové ochrany sepne topné zařízení při poklesu okolní teploty pod 5 °C a na displeji se zobrazí symbol vločky.
 • Funkce časovače lze vypnout návratem do režimu termostatu.

Technické parametry

Typ TZ 63
Napájení 230 V ~ / 50 Hz
Spínací zátěž 16 (3) A
Tepelné čidlo NTC
Pracovní teplota 0 – 45 °C
Nastavení doby časovače 15 min. – 5 hod. s krokem 15 min.
Nastavení teploty termostatu 5 – 35 °C s krokem 0,5°C
Rozmezí zobrazované teploty okolí 0 –40 °C s krokem 0,5 °C
Provozní vlhkost 5-90% (prostředí bez kondenzace)
Krytí IP 20
Skladovací teplota 0 až 50 °C

Umístění termostatu

V případě prostorů s vanou nebo sprchou a umývacími prostory lze zařízení použít v zóně 3. Termostat nesmí být použit v zónách 0 a1!

Popis a nastavení režimu termostatu – běžný režim

Po zapnutí termostatu TZT 63 (zastrčení do zásuvky) se na displeji termostatu zobrazí nápis „On“ a teplota 20 °C. po chvíli je změřena skutečná teplota okolí a ta je nadále zobrazována.
V tomto režimu termostat spíná či vypíná topné zařízení tak, aby teplota v místnosti dosáhla zvolené hodnoty (výrobní nastavení je 20 °C)
Jinou hodnotu teploty nastavíme stisknutím tlačítka nahoru či dolů, kdy začne na displeji blikat čas časovače. Po stihnutí tlačítka potvrdit se rozbliká nastavovaná teplota, kterou zvolíme pomocí tlačítka nahoru či dolů v rozsahu 5 ž 35 °C s krokem 0,5 °C. hodnotu uložíme stisknutím tlačítka potvrdit. Na displeji opět svítí nápis „On“ a teplota okolí.

Popis a nastavení režimu časového spínače

z běžného režimu termostat do režimu časového spínače stisknutím tlačítka potvrdit. Na displeji se zobrazí odpočítávaný čas a symbol sepnutého topného zařízení (plamínek). Začne odpočítávání nastaveného (resp. přednastaveného) času. Odpočítávání je indikováno blikáním dvojtečky u zbývajícího času (výrobní nastavení časovače je 2:00 hod.). Termostat s krátkou prodlevou sepne topné zařízení. To je indikováno rozsvícením zelené LED. Topné zařízení je sepnuto bez ohledu na teplotu okolí a nastavenou teplotu.
Jinou hodnotu časovače nastavíme stisknutím tlačítka nahoru či dolů, kdy začne na displeji blikat čas časovače. Interval zvolíme s pomocí tlačítka potvrdit se na displeji opět zobrazí odpočítávaný čas a symbol sepnutého topného zařízení. Změna nastavení hodnoty časovače se provede v případě, když výchozí stav je režim termostatu. V případě režimu časového spínače se změna hodnoty časovače aktualizuje až po dvojím stisknutí tlačítka potvrdit. Začne odpočítávání času. Po odpočítání na nulu skončí režim časovače a termostat se přepne do běžného režimu. Na displeji opět svítí nápis „On“ a teplota okolí.

Regulace teploty

 1. Zapnutí topného zařízení: topení je zapnuto (termostat sepnut), je-li okolní teplota o 0,5 °C menší než nastavená teplota.
 2. Vypnutí topného zařízení: Topení je vypnuto (rozepnut termostat), je-li okolní teplota o 0,5 °C větší než nastavená teplota.
 3. Klesne-li okolní teplota pod 5 °C, je aktivován režim protimrazové ochrany a topení je zapnuto bez ohledu na požadovanou teplotu.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)

Aktuálně

04. 02. 2009

Spuštěny nové webové stránky www.thermal-trend.cz. Najdete zde rozšířené informace o našich výrobcích, bohatou fotogalerii a mnoho dalšího.

 

Zúčastnili jsme se Veletrhu ISH 2017 ve Frankfurtu.

- Název projektu: Podpora účasti společnosti Thermal Trend spol. s.r.o. na
zahraničních výstavách
- Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008472
- Popis projektu:  Projekt je realizován v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného
projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Thermal Trend spol.
s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na
mezinárodním veletrhu ISH Frankfurt 2017. Výsledkem projektu bude propagace
výrobků společnosti a proniknutí na nové trhy Evropské unie.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

cz ro b c

 

Ověřená kvalita

symboly

Garance

5letProduktům Thermal Trend můžete věřit. Na naše výrobky poskytujeme záruku 5 let!

Ceník

Stáhněte si aktuální ceník našich výrobků platný pro rok 2018. Ke stažení zde ceník otopných koupelnových těles.